Hajathana

 • Awtomatiki ýagtylyk datçigi uzakdan dolandyrmak, ýyly oturgyçly akylly inodor akylly tuwalet

  Awtomatiki ýagtylyk datçigi uzakdan dolandyrmak, ýyly oturgyçly akylly inodor akylly tuwalet

  Bidet aýratynlygy
  Bu akylly hajathana, ulanyp bolanyňyzdan soň sizi arassalamak üçin suw duşyny ulanýar.El-erkin diýlende, her tarapdan göz öňünde tutýarys.Biletler täze bolmasa-da, köp öý onlarça ýyl bäri ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ol hiç wagt tualetde aýratynlyk hökmünde ulanylmady.Alada etme, bidet diňe gerek wagty peýda bolar, öňem däl.Bidet duş kellesi bakteriýa garşy we taýak däl materiallar bilen örtülendir, şeýle hem bidet arassalamak üçin ultramelewşe çyralary ulanýar, şonuň üçin arassa bolmagy barada alada etmeli däl.Şeýle hem, bidetiň ýyly suw sepjekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz, şonuň üçin sowuk garaşylmaz.

 • Iň ýokary hilli hammam akylly hajathana akylly elektrik Wc sanitar enjamlary ýuwulýan hajathana hajathana keramiki kody

  Iň ýokary hilli hammam akylly hajathana akylly elektrik Wc sanitar enjamlary ýuwulýan hajathana hajathana keramiki kody

  Akylly hajathananyň köp ussatlyklary bar, garşy durup bilmersiňiz.Akylly hajathana jaý eýesine hödürlemek üçin köp peýdasy bar.Akylly suw geçirijisiniň hödürleýän zatlary barada size maglumat bermek üçin diňe birnäçesini belläris.Özüňizi görkezip, umumy funksiýalaryň haýsysyny belläýin.
  Awtomat gapaklar we oturgyçlar

  Akylly tualetde, nirededigiňize gözegçilik edýän datçik bar, hajathana ulanjak bolanyňyzda oturgyjy we gapaklary galdyryp biler.Bu akylly sanitar-tehniki enjam, gapagy açmakdan başga-da, oturgyjyny gyzdyrar we sizi erbet zarbadan halas eder - esasanam gyş aýlarynda.Hajathana hajathanany haçan gyzdyrmalydygyny nädip bilýär?Dogrusy, günüň hajathana ulanmagynyň has ähtimaldygy barada maglumat ýygnaýar we biraz öň gyzdyrýar.Gutaranyňyzdan soň gapak awtomatiki ýapylar.Elsiz aýratynlyklar has arassaçylyk tejribesini kepillendirýär.

 • Iň oňat akylly hajathana elektrik gijeki aýak datçigi, ýuwulýan hammam çüýşesi keramiki hajathana akylly

  Iň oňat akylly hajathana elektrik gijeki aýak datçigi, ýuwulýan hammam çüýşesi keramiki hajathana akylly

  Akylly hajathananyň umumy wezipeleri:

  Warmyly suw ýuwmak, massaage etmek, ýyly tegelek, ýagty we beýleki funksiýalary birleşdirýär, has gowy arassalaýyş täsirini we amatly arassalaýyş tejribesini üpjün edýär.Kalbyňy arassalamak we aýallary arassalamak, ýerinde arassalamak üçin goşa burun dizaýny.Üýtgeşik impuls ýuwmak tertibi, SPA massaage täsiri.Oturgyç halkasy we ýokarky gapagy haç ýokançlygyny azaltmak üçin antibakterial materialdan ýasalýar.Oturgyç halkasy we suwuň temperaturasy sagdyn usulda gyzdyrylyp bilner.Üç temperatura warianty amatly.Suw akymynyň intensiwligi dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin üç derejede sazlanýar.Ümsüm we haýal düşýän gapak plastinkasy, asuda we howpsuz.

 • Inodoro con sensor hammam akylly gyzdyrylan akylly tualet keramiki S duzagy sifonik hajathana komodlary

  Inodoro con sensor hammam akylly gyzdyrylan akylly tualet keramiki S duzagy sifonik hajathana komodlary

  Akylly hajathananyň esasy funksiýalary bilen tanyşlyk

  1. Oturgyç halkasyny ýylatmak: Akylly we akylly dälleriň arasyndaky iň uly tapawut, elbetde gyşyň temperaturasydyr.Akylly hajathana oturanda elmydama yssy bolýar, şonuň üçin sowuk ýer bilen hoşlaşyp bileris

  2. Kalbyňy arassalamak: has ýumşak we düýpli arassalamak üçin kagyzyň ýerine ýuwmak üçin ýyly suw ulanyň

  3. Aýal ýuwmak: köpürjikli suw bilen ýuwaşlyk bilen arassalanýan, gündelik defekasiýa we aýbaşydan soň şahsy saglyga rahatlandyryjy we ýyly arassalaýyş hyzmatyny getirýän aýallar üçin ýörite duş görnüşli beden arassalaýjy burun bilen enjamlaşdyrylan.

 • Doly awtomatiki akylly sanitariýa enjamlary tualet akylly hammam komod keramiki hajathana çüýşesi

  Doly awtomatiki akylly sanitariýa enjamlary tualet akylly hammam komod keramiki hajathana çüýşesi

  Akylly hajathana ABŞ-da döräp, bejergi we garrylara ideg üçin ulanylýar.Ilkibaşda ýyly suw ýuwmak funksiýasy bilen enjamlaşdyryldy.Soňra Günorta Koreýanyň üsti bilen Japaneseaponiýanyň sanitariýa kompaniýalary kem-kemden önümçilige başlamak üçin tehnologiýa ornaşdyrdylar, oturgyç örtügini ýylatmak, ýyly suw ýuwmak, ýyly howany guratmak, sterilizasiýa we ş.m. ýaly dürli funksiýalary goşup, bazardaky akylly hajathanalar adatça üçe bölünýär. görnüşleri: biri arassalamak, ýylatmak, sterilizasiýa we ş.m. bilen akylly hajathana, biri awtomatiki ýeň çalşylýan akylly hajathana, beýlekisi awtomatiki ýeň çalmak we arassalamak funksiýasy bilen akylly hajathana.

 • Qualityokary hilli sanitariýa enjamlary hajathana tualeti ýumurtga şekilli keramiki gysga tank hajathana gaplary wc

  Qualityokary hilli sanitariýa enjamlary hajathana tualeti ýumurtga şekilli keramiki gysga tank hajathana gaplary wc

  Irden gün şöhlesiniň ilkinji şöhlesi otagyňyza şöhle saçýar we gözüňizi ýuwaşlyk bilen açýar.Bu ýerde ýakymly durmuş güni başlaýar.Özüm bilen bezelen we häzirki zaman ýönekeý dizaýn elementlerinden doly bu öýde ýaşamak, ýatylýan otagdan myhmanhana, hatda hajathana çenli her bir makala aýratyn täsirli.Olaryň hiç biri-de siz tarapyndan saýlanmady.Hemme zady gaýtalamak üçin şahsy durmuşy bar, ýöne açyk bolmaly hammam maşgalanyň ileri tutýan meselesi.

 • Lomaý sanitariýa enjamlary Toalete suw şkafy arzan bir bölek keramiki hajathana hammam Wc

  Lomaý sanitariýa enjamlary Toalete suw şkafy arzan bir bölek keramiki hajathana hammam Wc

  Tehnologiki özgertmeler we sarp edijileriň isleginiň yzygiderli täzelenmegi bilen, keramiki şkaflar sarp edijileriň gündelik isleglerini has gowy kanagatlandyrmakdan başga maksat bilen bölünen şkaflar, diwar asylan şkaflar we integral şkaflar ýaly giň gerimde ýüze çykdy.Şeýle-de bolsa, sarp edijiler satyn alanda öz zerurlyklaryna we aýratynlyklaryna görä keramiki şkaflary saýlamalydyrlar.

 • Lýuks altyn diwar Hung Wc hammam komody ýüzýän keramiki diwar iň ýakyn hajathana

  Lýuks altyn diwar Hung Wc hammam komody ýüzýän keramiki diwar iň ýakyn hajathana

  Adaty oturylyşyk şkafy, häzirki zaman oturgyç şkafy we täze, üýtgeşik diwar asylan şkaf, elýeterli wariantlaryň diňe käbiri.Diwara asylan tabagyň arkasyna ýalan diwar goýmaly.Suw çüýşesi we hajathana kysmy galp diwaryň aňyrsynda gizlenmeli.Diwaryň bir burçunda diametri 110 mm bolan esasy kanalizasiýa turbasy bolmaly.Hajathananyň arka tarapyndaky kanalizasiýa liniýasyny birleşdirmek üçin, kanalizasiýa turbasynda bir çaý goýulmaly.Mundan başga-da, ýalan diwar kanalizasiýa liniýalarynyň toplumyna möhürlenmeli.Suw çüýşesi birleşdirilenligi sebäpli, gaty berk standartlar we ýokary baha belligi bar.

 • Farfor altyn we ak örtükli wc hajathana sanitariýa önümleri hammam kaşaň hajathana jamy inodoros

  Farfor altyn we ak örtükli wc hajathana sanitariýa önümleri hammam kaşaň hajathana jamy inodoros

  Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý ýelkenli myhmanhanasy, dünýädäki iň beýik binasy bolan ýedi ýyldyzly myhmanhanadyr.Örän ajaýyp prezident otaglarynda we şa otaglarynda.Daş töweregiňize seretseňiz, hemme ýerde altyn görüp bilersiňiz.Hajathana 24K arassa altyndan ýasaldy.Hatda gapynyň agzy, hajathana turbasy we hatda bir kagyz kagyzy hem altyn bilen doly.

 • Altyn çaýylan hajathana jamy

  Altyn çaýylan hajathana jamy

  Altyn çaýylan hajathana jamy, reňkli altyn, ys subutnamasy, sessiz keramiki öý hajathana jamy, adaty hajathana jamy bilen birmeňzeş.Iň ýaýran sanitariýa önümleriniň biri hökmünde onuň daşky görnüşi we işleýşi bilen tanyş däl.Hytaýda sanitariýa enjamlarynyň paýtagty hökmünde Çaoçhouou keramiki şkaflaryň eksporty her ýyl milli eksportyň 40% -ini emele getirýär.Daşary söwda üçin import we eksport hukugy bolan öndüriji hökmünde önümçilik liniýamyz uly bazar bäsdeşlik ukybyna eýe.Keramiki hajathanalary ýakmak üçin itek plastinka peçleriniň iň ösen önümçilik liniýasy ulanylýar.Gazetleriň mukdaryny saklamak bilen bir hatarda, müşderiler diňe bir önümleri däl, eýsem ýokary derejeli hünär hyzmatlaryny hem satyn alyp biler ýaly, satuwdan soňky iň professional hyzmaty hödürleýäris.

 • Akylly hajathana elektrikli gijeki aýak datçigi, hammam çüýşesi

  Akylly hajathana elektrikli gijeki aýak datçigi, hammam çüýşesi

  Häzirki zaman akylly döwürde akylly öý ulgamy yzyna dolanyp bolmajak tendensiýa öwrüldi.Bu wagt akylly hajathana dünýä inýär. Biziň hajathana, meşhur keramiki hammam paýtagty, Guangdong welaýatynyň Çaoçou şäherinde öndürilýär.Her ýyl Çaoçhououdan 32 million hajathana eksport edilýär we Çaoçhouou hajathana önümçiliginiň 40 göterimini düzýär.Çaoçhououda import we eksport hukuklary bilen meşhur öndüriji hökmünde önümlerimiz hili we hyzmaty bilen meşhurdyr.

 • Qualityokary hilli sanitariýa enjamlary hajathana hajathana ýumurtga şekilli keramiki gysga tank hajathana gaplary görnüşleri

  Qualityokary hilli sanitariýa enjamlary hajathana hajathana ýumurtga şekilli keramiki gysga tank hajathana gaplary görnüşleri

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly häzirki zaman sanitariýa enjamlarynyň iň aragatnaşyk wekili hökmünde hajathana her maşgala çuňňur aralaşdy.Hajathanamyz, meşhur keramiki hammam paýtagty, Guangdong welaýatynyň Çaoçou şäherinde öndürilýär.Her ýyl Çaoçhououdan 32 million hajathana eksport edilýär we Çaoçhouou hajathana önümçiliginiň 40 göterimini düzýär.Çaoçhououda import we eksport hukuklary bilen meşhur öndüriji hökmünde önümlerimiz hili we hyzmaty bilen meşhurdyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2