Altyn çaýylan basseýn

 • Elektroplirlenen aýazly ýer, altyn myhmanhana hammam el ýuwulýan howuz

  Elektroplirlenen aýazly ýer, altyn myhmanhana hammam el ýuwulýan howuz

  Altyn çaýylan basseýn, täsin tehnologiýasy we daşky görnüşi bilen meşhur bolan ýuwulýan basseýniň kiçi klassifikasiýasydyr.Keramika önümleri köplenç beýleki önümlerden tapawudy bilen atlandyrylýar.Şeýle-de bolsa, altyn çaýylan basseýniň farfor korpusynyň önümçilik prosesi beýleki umumy ak keramiki el basseýnlerine meňzeýär.Şeýle hem ýokary temperaturada atylýar.Taýýar önümleri diňe zawodda birnäçe hil barlaglaryndan soň eltip bolýar.Hilini üpjün etmek bilen bir hatarda gündelik önüm hem iň uly kepillikdir.

 • Bezeg sungaty köp reňkli keramiki hajathana çüýşeli hammam Lavabo

  Bezeg sungaty köp reňkli keramiki hajathana çüýşeli hammam Lavabo

  Häzirki zaman bezeg stili ýönekeýligi we sahylygy yzarlaýar.Bezeg stiliniň üýtgemegi ýönekeý adamlar üçin gaty çalt bolsa-da, ýönekeýlik we jomartlyk hiç wagt döwrüň esasy akymyndan yza galmaz.Şonuň üçin ýönekeý we sahy dizaýn bezeg üçin dogry saýlawdyr.Soň bolsa, altyn çaýylan keramiki ýuwulýan basseýnimiz diňe bir altyn çaýylan önümleri halaýan sarp edijileri kanagatlandyrman, eýsem döwrüň ýönekeýligi we jomartlygy tendensiýasyna hem laýyk geler.Altyn örtükleriň diňe altyn reňkler we ajaýyp dizaýnlar islegimize päsgel bermegine ýol berip bilmeris.

 • Dizaýner altyn keramiki tegelek bezeg hammam çüýşesi

  Dizaýner altyn keramiki tegelek bezeg hammam çüýşesi

  Altyn çaýylan önümler gündelik durmuşymyzda gaty ýygydyr.Daş keşbi köplenç açyk altyn bolany üçin, adamlar olary gaty gowy görýärler.Ajaýyp görnüşi sebäpli bazarda altyn çaýylan nagyşlar, bilezikler, monjuklar we sagatlar bar.Şeýle hem gündelik altyn çaýylan önümler, altyn çaýylan keramiki ýuwulýan gaplar, altyn çaýylan poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. bar. Bu gün size hödürlemek isleýän zadym, iň meşhur hammam altyn çaýylan keramiki ýuwulýan basseýn.Vanna otagynyň klassifikasiýasy hökmünde bu görnüşli ýuwulýan gap, gaty kaşaň görnüşe eýe we bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy görülýär.Diňe Çaoçhououdan eksport edilen altyn çaýylan önümler ýurduň umumy eksportynyň 40% -ini tutýar.Hytaýda sanitariýa enjamlarynyň paýtagty hökmünde Çaoçhouou ýüzlerçe ýyllyk önümçilik taryhyna eýe we uzak we ýakyn ýerde meşhurdyr.Şonuň üçin hil taýdan saýlanjak zat ýok.

 • Bezeg sungaty köp reňkli farfor ýuwulýan basseýn hammam Lavabo

  Bezeg sungaty köp reňkli farfor ýuwulýan basseýn hammam Lavabo

  Altyn çaýylan keramiki ýuwulýan howdanlar dünýäsinde diňe altyn çaýylan önümleri bilip bilersiňiz.Adynda “altyn” sözi barlygy sebäpli, altyn çaýylan önümleriň reňki barada çäkli bilimiňiz bar.Elbetde, altyn altynsow önümleriň arasynda iň halanýan önümdir we ýokary kabul edilmegi önümleriň ugruny kesgitleýär, bu bolsa beýleki reňkli altyn önümleri belli däl edýär.Goldöne bu görnüşli altyn çaýylan keramiki ýuwulýan basseýn bilen tanyşdyranymdan soň, sizde uly üýtgeşiklik bolar.Reňkinden ýa-da daşky görnüşinden bolsun, estetiki düşünjäňizi üýtgedýän önüm bolar.

 • Elektroplirlenen altyn hammam Lavabo keramika kwartal sungat ýuwulýan basseýn

  Elektroplirlenen altyn hammam Lavabo keramika kwartal sungat ýuwulýan basseýn

  Altyn çaýylan basseýn, täsin tehnologiýasy we daşky görnüşi bilen meşhur bolan ýuwulýan basseýniň kiçi klassifikasiýasydyr.Keramika önümleri köplenç beýleki önümlerden tapawudy bilen atlandyrylýar.Şeýle-de bolsa, altyn çaýylan basseýniň farfor korpusynyň önümçilik prosesi beýleki umumy ak keramiki el basseýnlerine meňzeýär.Şeýle hem ýokary temperaturada atylýar.Taýýar önümleri diňe zawodda birnäçe hil barlaglaryndan soň eltip bolýar.Hilini üpjün etmek bilen bir hatarda gündelik önüm hem iň uly kepillikdir.

 • Lýuks keramiki gönüburçly sungat basseýni altyn tegelek bilen ýuwulýar

  Lýuks keramiki gönüburçly sungat basseýni altyn tegelek bilen ýuwulýar

  Altyn çaýylan hammam önümleri bilen her kimiň gaty tanyşdygy we olaryň altyn we ýagty görnüşi häzirki döwürde ýeňil lýuksyň esasy stilini açyp görkezýändigi şübhesizdir. Irden gün şöhlesiniň ilkinji şöhlesi oýananyňyzda, ýöräň ýuwmak üçin basseýn lýuks hammamyna girip, soň bolsa tutuş şäheri synlaýan arassa altynyň düýbüne, altyn kofe käsesinde ýüzýän altyn latte, uzakda çykýan gyzyl güne seredip …… Bu dildüwşük däl roman, ýöne kaşaň myhmanhanada adaty säher.Altyn çaýylan gap-gaçlar, öýler, restoran we myhmanhanalar ýaly ajaýyp çeperçilik gurşawy bilen üpjün edilýär.