Önümler

 • Myhmanhanada ýüzýän goşa basseýnler Vanna otagy biderek aýna bilen gurlupdyr

  Myhmanhanada ýüzýän goşa basseýnler Vanna otagy biderek aýna bilen gurlupdyr

  Vanna şkafy dürli materiallardan, stillerden we funksiýalardan ybarat, her jikme-jiklik eýesiniň tagamyny görkezýär.

 • Döwrebap lýuks gaty agaç suw geçirmeýän hammam şkafy

  Döwrebap lýuks gaty agaç suw geçirmeýän hammam şkafy

  Rokbord, beýleki materiallara garanyňda has ýokary bahasyna eýedir we gaty kyn, çyzylmaga we aşgazana çydamly.Şeýlelik bilen, täze bir material bolsa-da, soňky ýyllarda stoluň üstleri we gapylary ýaly öý mebelleri üçin giňden ulanyldy we hammam şkaflary hem şolaryň biridir.

 • Döwrebap gara myhmanhana diwary gaty agaç hammam şkaf toplumy

  Döwrebap gara myhmanhana diwary gaty agaç hammam şkaf toplumy

  Häzirki zaman öý durmuşynda, hammam giňişliginiň ýüzi, şübhesiz, hammam şkafydyr, sebäbi öý goş-golamlaryny köp ulanmak, amaly we owadan hammam şkafy işli we çylşyrymly durmuşda zatlar ýasamaga, ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär, durmuşa degişli ýeňillik duýgusyny tapmak.

 • Gyzgyn satuw meýdançasy Iki bölek gat keramiki hammam Wc hajathana

  Gyzgyn satuw meýdançasy Iki bölek gat keramiki hammam Wc hajathana

  Bölünen hajathana nähili?Bölünen hajathana köplenç köne stil tualetlerinde bolýar.Indi köp hytaý stili ýa-da Europeanewropa stilindäki hajathana bölünen hajathana bilen bezeldi.Integrasiýa modasy sebäpli hytaý stili ýa-da Europeanewropa stilindäki hajathana birneme ýerliksiz.Bölünen hajathana nähili?Üstünlikleri we kemçilikleri haýsylar?Geliň, tanyşalyň!

 • Hytaý wc sifoniki bir bölek Vanna diwary hajathana asyldy

  Hytaý wc sifoniki bir bölek Vanna diwary hajathana asyldy

  Bu diwar hajathana asyldy, meniň pikirimçe belli bir derejede hajathana kategoriýasynyň täze modasyny döretdi.Adaty hajathana bilen deňeşdirilende, diwara asylan hajathana owadan, gurmak aňsat, hajathananyň we poluň aşagyny arassalamagy hem aňsatlaşdyrýar.Hajathana gapagy has aňsat arassalamak üçin aýrylýar we sessiz we içeri girmeýän ýassykly örtük bar.Hajathananyň we poluň ýüzüni aňsatlyk bilen arassalap bileris.Diwara gurlan gizlin suw çüýşesi hammamda has köp ýer tygşytlaýar we gizlenen suw çüýşesi taslamalary ýaly dürli ssenariýalar üçin oňat ýük göterijilik ukybyna eýe. Sifon ýuwmagy, güýçli ýuwujy güýji bilen, az mukdarda täsirli ýuwmak tehnologiýasyna ýetýär. bada-bat ýuwulýan suw.S-egriji turbalar ysyň öňüni almak üçin doly syrçaly, tekiz we tekiz içki diwarlary, tekiz zeýkeşleri, aňsatlyk bilen ýapylmaýar we hapalanmagyň öňüni alyp biler.

 • Çagalar bagynyň lomaý Cuvette Wc Couleur Çagalar keramiki hajathana we hammam

  Çagalar bagynyň lomaý Cuvette Wc Couleur Çagalar keramiki hajathana we hammam

  Dinönekeý hajathana çagalar üçin gaty uludyr we nädogry ulanmakdan şikes ýetmek howpuny döredýär.Çagalaryň hajathanalary hajathana bilimlerini ösdürmäge kömek edýär, dogry ölçeg çagalaryň hajathana rahatlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Çagalar açyk reňkli zatlary gowy görýärler, şonuň üçin ilki bilen çagaňyz üçin owadan, ýakymly, açyk reňkli hajathana taýýarlap bilersiňiz we bu reňkli oýunjagy kabul etmekden hoşal bolarlar.

 • Awtomatiki ýagtylyk datçigi uzakdan dolandyrmak, ýyly oturgyçly akylly inodor akylly tuwalet

  Awtomatiki ýagtylyk datçigi uzakdan dolandyrmak, ýyly oturgyçly akylly inodor akylly tuwalet

  Bidet aýratynlygy
  Bu akylly hajathana, ulanyp bolanyňyzdan soň sizi arassalamak üçin suw duşyny ulanýar.El-erkin diýlende, her tarapdan göz öňünde tutýarys.Biletler täze bolmasa-da, köp öý onlarça ýyl bäri ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ol hiç wagt tualetde aýratynlyk hökmünde ulanylmady.Alada etme, bidet diňe gerek wagty peýda bolar, öňem däl.Bidet duş kellesi bakteriýa garşy we taýak däl materiallar bilen örtülendir, şeýle hem bideti arassalamak üçin ultramelewşe çyralary ulanýar, şonuň üçin arassa bolmagy barada alada etmeli däl.Şeýle hem, bidetiň ýyly suw sepjekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz, şonuň üçin sowuk garaşylmaz.

 • Iň ýokary hilli hammam akylly hajathana akylly elektrik Wc sanitar enjamlary ýuwulýan hajathana hajathana keramiki kody

  Iň ýokary hilli hammam akylly hajathana akylly elektrik Wc sanitar enjamlary ýuwulýan hajathana hajathana keramiki kody

  Akylly hajathananyň köp ussatlyklary bar, garşy durup bilmersiňiz.Akylly hajathana jaý eýesine hödürlemek üçin köp peýdasy bar.Akylly suw geçirijisiniň hödürleýän zatlary barada size maglumat bermek üçin diňe birnäçesini belläris.Özüňizi görkezip, umumy funksiýalaryň haýsysyny belläýin.
  Awtomat gapaklar we oturgyçlar

  Akylly tualetde, nirededigiňize gözegçilik edýän datçik bar, hajathana ulanjak bolanyňyzda oturgyjy we gapaklary galdyryp biler.Bu akylly sanitar-tehniki enjam, gapagy açmakdan başga-da, oturgyjyny gyzdyrar we sizi erbet zarbadan halas eder - esasanam gyş aýlarynda.Hajathana hajathanany haçan gyzdyrmalydygyny nädip bilýär?Dogrusy, günüň hajathana ulanmagynyň has ähtimaldygy barada maglumat ýygnaýar we biraz öň gyzdyrýar.Gutaranyňyzdan soň gapak awtomatiki ýapylar.Elsiz aýratynlyklar has arassaçylyk tejribesini kepillendirýär.

 • Iň oňat akylly hajathana elektrik gijeki aýak datçigi, ýuwulýan hammam çüýşesi keramiki hajathana akylly

  Iň oňat akylly hajathana elektrik gijeki aýak datçigi, ýuwulýan hammam çüýşesi keramiki hajathana akylly

  Akylly hajathananyň umumy wezipeleri:

  Warmyly suw ýuwmak, massaage etmek, ýyly tegelek, ýagty we beýleki funksiýalary birleşdirýär, has gowy arassalaýyş täsirini we amatly arassalaýyş tejribesini üpjün edýär.Kalbyňy arassalamak we aýallary arassalamak, ýerinde arassalamak üçin goşa burun dizaýny.Üýtgeşik impuls ýuwmak tertibi, SPA massaage täsiri.Oturgyç halkasy we ýokarky gapagy haç ýokançlygyny azaltmak üçin antibakterial materialdan ýasalýar.Oturgyç halkasy we suwuň temperaturasy sagdyn usulda gyzdyrylyp bilner.Üç temperatura warianty amatly.Suw akymynyň intensiwligi dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin üç derejede sazlanýar.Ümsüm we haýal düşýän gapak plastinkasy, asuda we howpsuz.

 • Inodoro con sensor hammam akylly gyzdyrylan akylly tualet keramiki S duzagy sifonik hajathana komodlary

  Inodoro con sensor hammam akylly gyzdyrylan akylly tualet keramiki S duzagy sifonik hajathana komodlary

  Akylly hajathananyň esasy funksiýalary bilen tanyşlyk

  1. Oturgyç halkasyny ýylatmak: Akylly we akylly dälleriň arasyndaky iň uly tapawut, elbetde gyşyň temperaturasydyr.Akylly hajathana oturanda elmydama yssy bolýar, şonuň üçin sowuk ýer bilen hoşlaşyp bileris

  2. Kalbyňy arassalamak: has ýumşak we düýpli arassalamak üçin kagyzyň ýerine ýuwmak üçin ýyly suw ulanyň

  3. Aýal ýuwmak: köpürjikli suw bilen ýuwaşlyk bilen arassalanýan, gündelik defekasiýa we aýbaşydan soň şahsy saglyga rahatlandyryjy we ýyly arassalaýyş hyzmatyny getirýän aýallar üçin ýörite duş görnüşli beden arassalaýjy burun bilen enjamlaşdyrylan.

 • Doly awtomatiki akylly sanitariýa enjamlary tualet akylly hammam komod keramiki hajathana çüýşesi

  Doly awtomatiki akylly sanitariýa enjamlary tualet akylly hammam komod keramiki hajathana çüýşesi

  Akylly hajathana ABŞ-da döräp, bejergi we garrylara ideg üçin ulanylýar.Ilkibaşda ýyly suw ýuwmak funksiýasy bilen enjamlaşdyryldy.Soňra Günorta Koreýanyň üsti bilen Japaneseaponiýanyň sanitariýa kompaniýalary kem-kemden önümçilige başlamak üçin tehnologiýa ornaşdyrdylar, oturgyç örtügini ýylatmak, ýyly suw ýuwmak, ýyly howany guratmak, sterilizasiýa we ş.m. ýaly dürli funksiýalary goşup, bazardaky akylly hajathanalar adatça üçe bölünýär. görnüşleri: biri arassalamak, ýylatmak, sterilizasiýa we ş.m. bilen akylly hajathana, biri awtomatiki ýeň çalşylýan akylly hajathana, beýlekisi awtomatiki ýeňi üýtgetmek we arassalamak bilen akylly hajathana.

 • Döwrebap çal diwarly hammam Vanity myhmanhanasy Gaty agaç ýuwulýan otag saklanylýan şkaf mermer ýüzýän biderekligi düzdi

  Döwrebap çal diwarly hammam Vanity myhmanhanasy Gaty agaç ýuwulýan otag saklanylýan şkaf mermer ýüzýän biderekligi düzdi

  Adaty ýagdaýlarda köp adam amatly we owadan taýýar hammam şkaflaryny satyn almagy saýlar.Emma hammam şkafyna üns bermezlik çyglylygyň iň uly meselesidir.Gury çygly bölünip, aýna hereket edýän gapy bilen örtülip bilinse-de, çyglylygyň köp bolmagy gutulgysyzdyr.Bu meseläni nädip çözmeli?Ilki bilen hammam şkafy üçin dogry material saýlamaly.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6