Biz hakda

img hakda

HER keramika zawody

ANYI sanitariýa enjamlary zawody, Çaoçhououda ýerleşýän keramiki howdanlary we hajathana öndürmekde 25 ýyl tejribesi bolan hünärmen öndüriji.
Hil biziň medeniýetimiz, elmydama hilimizi ýokarlandyrýarys we üpjün edijimiziň durnuklylygyny goraýarys.
Bu aralykda, CUPC, CE, Watermark we ş.m. esasy şahadatnamalaryny geçdik.
Biz sizi işewür hyzmatdaşymyz bolmaga we bazary bilelikde ösdürmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.

● Professional OEM we ODM hyzmaty

● Ösen enjamlar

● Premium hili

● Bäsdeşlik bahasy

● Çalt eltip bermek

Time Wagt hyzmatynda

ýyllar

1996-njy ýylda başlandy

işçiler

Hünär topary

Zawod meýdany

bölekler

Lyyllyk çykyş

Zawod gezelenji

Abraziw önümleri dünýä bazarlaryna hödürleýäris.Washuwýan basseýnleri, plita hasap basseýnlerini, keramiki hajathanalary, hammam şkaflaryny öndürmekde ökde.Keramiki önümçilik prosesini farfor palçykdan ýasalan çig mal, galyp, ýokary temperaturaly atyş, syrçaly we guratmak ýaly işleri tamamlap bileris.Önümler öýde, myhmanhanada, in engineeringenerçilik gurluşygynda we ş.m. giňden ulanylýar.Önümler bu ugurda bir gezeklik statusyny we global satuwyň ajaýyp statusyny alýarlar.Olar diňe bir Hytaýyň üstünden gowy satylman, eýsem dünýäniň 40-dan gowrak ýurduny we etraplaryny hem öz içine alýar.Aziýanyň sanitariýa önümlerini öndürýän iň möhüm bazalarynyň biri bolduk.Size kanagatlanarly önümleri berip biljekdigimize ynanýarys.

zawod (1)
zawod (5)
zawod-8
zawod (6)
zawod-7
zawod (3)
zawod (4)
zawod (2)

Şahadatnamamyz

Bu ýerde ýerleşdirilen şahadatnamalar kompaniýamyzyň diňe bir bölegidir.Zawodymyz ähli keramiki sanitariýa önümleri üçin şahadatnama berip biler.Mundan başga-da, şahadatnamalarymyz üçünji tarap gözleg gulluklary tarapyndan berilýär ýa-da talaplaryňyza görä üçünji tarap gözleg gulluklaryny saýlap bileris.Elbetde, geljekdäki satuwlara kömek etmek üçin önüm paketiňizde kepilnama belligini hem çap edip bileris. Şahadatnamanyň satuwyňyza täsir etmeginden gorkmaň.Müşderilere import talaplary bilen üpjün etmek üçin käbir täze şahadatnamalary yzygiderli täzeläris.

hormat