Vanna aýnasy

 • Döwrebap akylly aýna altyn diwar, hammam üçin duş kümüş tegelek aýna

  Döwrebap akylly aýna altyn diwar, hammam üçin duş kümüş tegelek aýna

  Demist funksiýa.Aýnany aýyrmak örtügi aýyrmak we elektrotermiki demistasiýa bölmek bolar.Örtügi aýyrmak, dumanyň aýna ýüzüne ýapyşmazlygy üçin aýna ýüzüne duman garşy ýörite material gatlagyny aňladýar.Aýna birneme gymmat, ýöne birneme howpsuz we elektrik syzmagy we elektrik togunyň urmagy ýok;Elektrotermiki aýyrmak aýnanyň arka tarapyna elektrotermiki ulgam goşmakdyr.Aýnanyň üstündäki duman elektrik bilen ýyladylýar.Bu shema birneme arzan.Aýnanyň arka tarapy belli bir ýer talap edýär we belli bir mukdarda energiýa sarp edýär.

 • Aýna meýdançasynyň kümüş çarçuwasyz akylly aýnasy Diwar asylan hajathana aýnasy

  Aýna meýdançasynyň kümüş çarçuwasyz akylly aýnasy Diwar asylan hajathana aýnasy

  Akylly aýna howa, sene, wagt we habarlar ýaly durmuş hakda käbir maglumatlary görüp biler, şeýle hem aýdym-saz çalyp, wagty we senäni görkezip biler, elektrik öçürmek we ş.m. Bu funksiýa, adatça, gündelik ulanylyşy üçin aýna goşulýar.Ekranda, ylmy fantastika filmindäki ýaly, ulanyjynyň jest işini duýup bilýän içerki aýdyň şöhlelendiriji aýna bar.Akylly aýna diňe bir howa we beýleki maglumatlary görkezip bilmän, WeChat, wideo, aýdym-saz, karta nawigasiýasy we beýleki programmalary hem ulanyp biler.Mysal üçin, ulanyjylaryň syýahaty üçin teklipler bermek üçin günüň howa şertleri habar berler we daşaryk çykanda zontikler we gün şöhlesi taýýarlanar.

 • Döwrebap tegelek metal çarçuwaly hajathana aýnasy diwar, hammam üçin duş kümüş tegelek aýna

  Döwrebap tegelek metal çarçuwaly hajathana aýnasy diwar, hammam üçin duş kümüş tegelek aýna

  Kümüş aýna bilen adaty aýnanyň arasyndaky tapawut:

  1. Kümüş aýna kümüş nitrat bilen örtülendir, oksidlenmek we poslamak aňsat däl.Dinönekeý aýnalar çykdajylary tygşytlamak üçin kümüş nitraty simap nitrat ýa-da simap sulfat bilen çalşyp biler.Şeýle-de bolsa, simap kümüş ýaly durnukly däl we okislenmek we poslamak aňsat.

  2. Kümüş aýna adaty aýnadan has düşnüklidir we obýektiň ýagtylyk çeşmesiniň şöhlelenme geometrik burçy has standartdyr.Adaty aýnalaryň şöhlelenmesi pes.Adaty aýnalaryň şöhlelenmesi takmynan 70%.Görnüşi we reňki aňsatlyk bilen ýoýulýar we hyzmat möhleti gysga, poslama garşylygy pes.

 • Dumanlara garşy häzirki zaman akylly çarçuwasyz elektron hammam Miroir

  Dumanlara garşy häzirki zaman akylly çarçuwasyz elektron hammam Miroir

  Has ösen ylym we tehnologiýa, köpçüligiň sarp ediş derejesi, durmuş sahnalarymyza has akylly öý enjamlary, akylly saglyk aýnasy bularyň arasynda iň meşhury, akylly öýi, saglygy anyklaýyş, ses kömekçisi bar , akylly özara täsir we beýleki funksiýalar, paýhasly myhmanhananyň, akylly öýüň möhüm girelgesidir.Galyberse-de, akylly saglygyň jadyly aýnasy henizem täze tehnologiýa bolup durýar, köp adam onuň işine şübhelenýär we adaty aýnanyň arasynda näme tapawut bar?

 • Duman garşy häzirki zaman diwar elektron hammam aýnasy

  Duman garşy häzirki zaman diwar elektron hammam aýnasy

  Aýna hammamda iň köp ýaýran we ýaýran önüm, şonuň üçin ony diňe zerur önüm hökmünde kesgitlemeli.Bazarda aýna satýan öndürijiler köp, aýnalar ýuwaş-ýuwaşdan adaty önümlerden ýokary derejeli önümlere öwrüldi.Aýnanyň ilkinji akylly önümi güýçli ylmy we tehnologiki ýurt - Japanaponiýa tarapyndan döredildi.Bu aýnanyň düýpli özgertmesi bolar.Şeýle hem akyl döwrüniň önümidir.Çeper aýna, bezeg aýnasy, hammam aýnasy we ş.m. ýaly aýnalaryň köp görnüşi bar, ýöne esasy wezipesi özlerini aýnada görmekdir.