Vanna kabineti

 • Döwrebap çal diwarly hammam Vanity myhmanhanasy Gaty agaç ýuwulýan otag saklanylýan şkaf mermer ýüzýän biderekligi düzdi

  Döwrebap çal diwarly hammam Vanity myhmanhanasy Gaty agaç ýuwulýan otag saklanylýan şkaf mermer ýüzýän biderekligi düzdi

  Adaty ýagdaýlarda köp adam amatly we owadan taýýar hammam şkaflaryny satyn almagy saýlar.Emma hammam şkafyna üns bermezlik çyglylygyň iň uly meselesidir.Gury çygly bölünip, aýna hereket edýän gapy bilen örtülip bilinse-de, çyglylygyň köp bolmagy gutulgysyzdyr.Bu meseläni nädip çözmeli?Ilki bilen hammam şkafy üçin dogry material saýlamaly.

 • Uly matly gara diwara gurlan hammam şkafy, 36 dýuým özboluşly amerikan hammamynyň bidereklik toplumy

  Uly matly gara diwara gurlan hammam şkafy, 36 dýuým özboluşly amerikan hammamynyň bidereklik toplumy

  Öňki adamlar bilen deňeşdirilende, I bezänlerinde, elmydama bezegçiden öýde belli bir ululygy ölçemegi haýyş edýärdiler, soňra tagtany we basseýn ýuwýarlar.Choiceshli saýlawlar edilenden soň, bezegçi ony öýde düzüp başlar.Munuň üçin köp wagt gerek.Ussat her gün öýde bezemeli, bu bolsa netijesiz.Aýna, keramiki ýuwulýan basseýnler we şkaflar ýaly hammam şkaflarynyň toplumy.Ussat tarapyndan düzmeli ähli böleklerimizi göni satuw üçin önümleriň doly toplumyna öwüreliň.Bu amal, prosesiň ortasynda köp önümçilik wagtyny tygşytlaýar, şeýle hem öz reňkiňizi, stiliňizi we gabat gelşiňizi saýlap bilersiňiz.Consumersagny, sarp edijiler özleri saýlap bilerler we köp wagt çykdajylaryny tygşytlap bilerler.Şonuň üçin önümleri satmagyň bu usuly halk tarapyndan kabul edilýär.Şeýle hem bazarda giňden ulanylýar.

 • Styleewro stili hammam bidereklik ýüzýän suw geçirmeýän diwar açlyk biderek hammam

  Styleewro stili hammam bidereklik ýüzýän suw geçirmeýän diwar açlyk biderek hammam

  Bilşimiz ýaly, öý sanitariýasynyň içinde, dargadylan hammam önümleriniň boşlugyna sebäp bolmak gaty aňsat. Şol sebäpli hammam önümleriniň çykmagy, arassa we tertipli öý hojalygyny iň köp kelle agyry meselesine öwürýär. Modanyň we daşky görnüşi bilen müňlerçe hojalyga yzygiderli girýän funksional hammam şkaflary, adamlary geň galdyrýan mesele çözüler.

 • Täze döwrebap diwar aýna bilen gaty agaç hammam şkafy oturdyldy

  Täze döwrebap diwar aýna bilen gaty agaç hammam şkafy oturdyldy

  Homeöriteleşdirilen öý bezegi önümleri soňky ýyllarda çalt ösdi we biz muny her kimiň görüp biljekdigine ynanýarys.Bezeg pudagynda ýöriteleşdirilen satuwlary amala aşyran ilkinji, şkaflary we şkaflary özleşdirmek, soň bolsa ýuwaş-ýuwaşdan öý bezeginiň dürli görnüşlerine öwrüldi.3D çaphana tehnologiýasynyň ýokary ösüşinden bäri, ýöriteleşdirilen önümler tükeniksiz ýüze çykdy.Lightagtylyga we geýmäge aňsat bolan döwrüň çalt depgini bilen, ýöriteleşdirilen öý bezegi çalt ösýär.Theöriteleşdirilen döwrüň gelmegi, hammamyň öý bezeg meýdançasyny yza çekmäge het edip bilmedi.Customöriteleşdirilen hammam şkaflarynyň ornaşdyrylmagy bezeg netijeliligini ýokarlandyrdy.