Pyýada basseýni

 • El bilen ýuwmak, keramiki ýuwulýan basgançak, emeli daş basseýn lýuks hammam

  El bilen ýuwmak, keramiki ýuwulýan basgançak, emeli daş basseýn lýuks hammam

  Häzirki wagtda jaý görnüşleriniň köpüsinde bir ýa-da iki balkon bar, biri dynç alyş balkony, beýlekisi janly balkon.Kiçijik jaý görnüşleri, ululygyna garamazdan, esasan ýaşaýyş balkonlary bar.Indi bolsa kiçijik arassalamak üçin janly balkon el ýuwulýan basseýn bilen gurlar, şonuň üçin el ýuwulýan basseýni saýlamak aýratyn bolar.Köne jaýlar sütün howdanlary bolan gaty kyn nusga otaglaryny içýärler.Köp adamlar sütün basseýniniň nämedigini ýa-da esasy basseýniň nämedigini bilmeli däldir.

 • Döwrebap sungat Mugt keramiki hammam çüýşeli sanitariýa ýuwulýan basseýn Keramik Waşbecken

  Döwrebap sungat Mugt keramiki hammam çüýşeli sanitariýa ýuwulýan basseýn Keramik Waşbecken

  Sütün basseýniniň artykmaçlyklary näme?

  1. Sütüniň basseýn dizaýny gaty ýönekeý.Zeýkeş komponentleriniň sütün sütüninde gizlenip bilinýändigi sebäpli, arassa we tertipli görünýär.

  2. Dik basseýniň dizaýny adamlaşdyrylan.El ýuwlanda, adam bedeni basseýniň öňünde tebigy ýagdaýda durup biler, şonuň üçin ulanmak has amatly we amatly bolar.

  3. Dik basseýn kiçi meýdany bolan hajathana üçin amatly.Içerki bezeg we beýleki kaşaň sanitariýa önümleri bilen gabat gelip biler.

 • Lýuks döwrebap Freestanding ýalpyldawuk ak sungat keramiki çuňňur beýik el ýuwulýan basseýn, bahasy gowy

  Lýuks döwrebap Freestanding ýalpyldawuk ak sungat keramiki çuňňur beýik el ýuwulýan basseýn, bahasy gowy

  Stil we material utgaşdyrylmalydyr

  Vanna ýönekeý ýa-da has adaty, adaty keramiki sütün basseýni ulanylyp bilner.Arassa ak, keramiki sütün basseýnlerinden başga-da, ýönekeýligi yzarlaýan we moda we gözelligi söýýän adamlar üçin amatly dürli çeper sütün basseýnleri bar.Döwrebap we futuristik halaýanlar poslamaýan polat sütün basseýnini ýa-da aýna sütün basseýnini saýlap bilerler.

  Garmonly reňk gabat gelýär

  Sütün basseýniniň reňki, hammamyň umumy reňkini we stilini kesgitleýär.Vanna şkaflaryny ýa-da öý önümlerini saýlanyňyzda, gözüňi gamaşdyrmazlyk üçin üç reňkden köp saýlamazlyga synanyş.

 • Mermer dizaýn tegelek çüýşeli keramiki häzirki zaman ýuwujy basseýn Vasque myhmanhanasy Kolonne Freestanding lýubkasy

  Mermer dizaýn tegelek çüýşeli keramiki häzirki zaman ýuwujy basseýn Vasque myhmanhanasy Kolonne Freestanding lýubkasy

  Adamlar ýokary hilli durmuş ýörelgesini dowam etdirýärkä, ýarym asylan basseýn öý bezeginde has köp ulanylýar.Everyonearym asylan basseýn bilen her kimiň tanyş bolmazdygyna ynanýaryn.Tehnologiýanyň derejesi we adamlaryň estetiki düşünjesi ýokarlandy.Halfarym asylan basseýn dizaýnda has moda, modellere baý we bezeg taýdan ajaýyp.Indi bazarda ýarym asylýan basseýniň stilinde, görnüşinde, materialynda we beýleki taraplarynda tapawutlar bar, ýarym asma howzanyň ululygy has tapawutlanýar, halfarym asylan basseýniň ululygy nämeden ybarat?Aşakda ýarym asylan howzanyň ululygy bilen tanyşlyk bar.Geliň, bir göz aýlalyň.

 • Klassiki Umywalka çüýşeli hammam asylýan ýuwulýan el ýarym pyýada basseýn iki bölek diwar aç howzy

  Klassiki Umywalka çüýşeli hammam asylýan ýuwulýan el ýarym pyýada basseýn iki bölek diwar aç howzy

  Kir ýuwulýan gaplar barada aýdylanda, aňymyzda pikir edýän zadymyz sahnadaky ýuwulýan gaplar, şkaf howdanlary, gaýa plastinka şkaflary we keramiki sütünler we ş.m. Indi size ýarym asma basseýn hödürlemek isleýärin.Her kim munuň bilen tanyş däl bolmaly.Sebäbi bu howzanyň ulanylyş sahnasy we bezeg stili beýleki keramiki ýuwulýan gaplardan tapawutlanýar.Keramiki ýarym asylan basseýn görnüşi has amatly, durmuşyndan aýyrmagy halaýan ýönekeý bezeg stili bolan adamlar üçin amatly.Whyöne näme üçin beýle diýýärsiň?Sebäbi onuň birleşmegi gaty ýönekeý.Keramiki ýarym asma howzanyň düzümi gaty ýönekeý.Uzynlygy 40-dan 45 santimetre çenli, göni diwara asylan basseýn.

 • Dörtburç altyn mermer pyýada ýuwulýan basseýn Bir bölek erkin durýan keramiki ak pyýada çüýşeli basseýn

  Dörtburç altyn mermer pyýada ýuwulýan basseýn Bir bölek erkin durýan keramiki ak pyýada çüýşeli basseýn

  Sütün basseýniniň meşhurlygy onuň görnüşi we gurluşy bilen baglanyşyklydyr diýip pikir edýärin.Ilki bilen sütün basseýni, beýleki hammam ýuwulýan basseýnler ýa-da hammam şkaflary bilen gabat gelmeli däl önüm.Saklaýyş funksiýasy we beýleki Europeanewropa funksiýalary bolmadyk hemişelik ýuwulýan gap.Ikinjiden, keramiki sütün ýuwulýan howzanyň peýda bolmagy köp sanly hammam ýerleşdirmek meselesini çözdi.Mysal üçin, käbir maşgalalarda hammamda ýuwulýan çüýşe üçin ýer çäklidir we saklamak funksiýasy bolan şkafy tertipleşdirip bolmaz.Bu wagt şkafyň ýerine sütün basseýnini ulanmak gaty gowy pikir.

 • Keramiki sütün basseýni Sungat keramiki çuň beýik el ýuwulýan basseýn

  Keramiki sütün basseýni Sungat keramiki çuň beýik el ýuwulýan basseýn

  Keramiki sütün basseýni integrirlenen pol görnüşi ýuwulýan gap. Kwadrat sütün ýuwulýan gap, uzak taryhy bolan keramiki ýuwulýan gap.Irki hammam pudagynda bäş sany gülli we sekiz gapyly öý bezegi önümleri kän däldi.Şol döwürde bezeg stili häzirki döwür bilen deňeşdirilende has ýönekeýdi we önümleriň amaly gymmaty hem gymmatlydy.Şonuň üçin keramiki sütün basseýni şol döwürde döräp, taryhy sungata öwrülip biler.Häzirki wagta çenli adamlar ony häzirki zaman bezeg stiline has laýyk gelýän has moda önüme öwrüpdirler.

 • Pyýada ýuwulýan basseýn

  Pyýada ýuwulýan basseýn

  Pyýada ýuwulýan basseýn sanitariýa enjamlarynyň bir görnüşidir, dik ýagdaýda ýerde, ýüzüni ýuwmak, farfor basseýniniň ellerini ýuwmak üçin hammamda ýerleşdirilýär.Spaceeriň ululygyna laýyk gelýän basseýn kiçi meýdanlar üçin has amatly ýa-da hajathana gaty köp ulanylmaýar (myhman hammam ýaly), umuman alanyňda, basseýniň dizaýny gaty ýönekeý, sebäbi drena components bölekleri gizlenip bilner sütüniň esasy howzy, şonuň üçin adama arassa, arassa görnüş duýgusyny berýär.Esasy salgylanma, gurnama ýeriniň uzynlygy we ini.