Slaýt

 • Sintirlenen daş diwar Lavabo Mural mermer biderek emeli ýuwulýan basseýn keramiki hammam çüýşesi

  Sintirlenen daş diwar Lavabo Mural mermer biderek emeli ýuwulýan basseýn keramiki hammam çüýşesi

  Näme üçin adamlar gaýa plitalary ulanýarlar?

  1. Suw geçirmeýän we antifolýasiýa

  Daş plitasynyň suwuň siňdirilmegi 0,02% -den az.Bu aňsat arassalanmagy aňladýar.

  Gözenek däl aýratynlykdan başga-da, gaýa plitanyň üstü meneklere çydamlydyr.Daş plitanyň üstü 100% tegmil bolmasa-da, gaty ýakyn.Mundan başga-da, beýleki in engineeringenerçilik daşlaryndan tapawutlylykda, daş plitalar daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Şonuň üçin açyk we ýapyk amaly ýerlerde üznüksizlik döredip bilersiňiz.

 • “Lavabo Mural” gaty üstü çüýşeli diwar aç mermer ýuwulýan basseýnler emeli daş hammam çüýşesi

  “Lavabo Mural” gaty üstü çüýşeli diwar aç mermer ýuwulýan basseýnler emeli daş hammam çüýşesi

  Öýüňizde keramiki plitkalar, tebigy mermer ýa-da kwars daşy ýaly bezeg materiallary bolup biler., Öne, gaýa taýagy hakda pikir edip gördüňizmi?Bu adaty daşlaryň ýok edilýändigini gördüňizmi?Köp adam kwars ýa-da granit iň oňat hasaplaýjydyr öýdýärler.Ikisiniň durmuşa geçirip bolmajakdygyny inkär edip bolmajak bolsa-da, näme üçin bazary çalt basyp alanda, gaýa plastinka näme üçin meşhur?Daş gaýasy aşhananyň bezegi bilen meşhur bolmasa-da, ünsi çekmelidir.Aslynda, soňky ýyllarda olaryň meşhurlygy yzygiderli artdy we bu önümler ýakyn wagtda ep-esli bazar paýyny alar.Öňünden aýdyp boljak zat, olaryň geljekki tendensiýasy;Içerki dizaýna gymmatlyk goşýarlar.

 • Vasque Marbre Noir Gaty ýerüsti farfor çüýşesi Emeli daş şkaf basseýni hammam biderek goşa çüý

  Vasque Marbre Noir Gaty ýerüsti farfor çüýşesi Emeli daş şkaf basseýni hammam biderek goşa çüý

  Bezeg pudagynda bezeg materiallarynyň ýerine ýetirilmegi üçin has ýokary talaplar bolansoň, käbir täze bezeg materiallary yzygiderli tapylýar we ulanylýar.Bu ýüze çykýan materialyň elmydama meşhur we uly isleg bilen ýüze çykyp bilýän bolsa, onuň ýüze çykmagynyň halk tarapyndan ykrar ediljekdigini tapmak kyn däl.Indi size hödürlemek isleýän zadym, iň meşhur material - gaýa plita.Specialörite amal, wakuum ekstruziýa galyplary we 1300 at atýan awtomatiki ýapyk kompýuter tarapyndan dolandyrylýan temperatura rolikli ojak bilen tebigy daşdan we organiki toýundan ýasalýar.Iň inçe (diňe 3mm) we iň ulusy (3600 × 1200mm).

 • Slaýt mermer gaty ýerüsti emeli daş aşagy çüýşäni ýuwýan basseýn

  Slaýt mermer gaty ýerüsti emeli daş aşagy çüýşäni ýuwýan basseýn

  Bezeg pudagynyň çalt ösmegi bilen döwür we adamlar bezeg üçin has ýokary, has gowy we has çalt talaplary öňe sürýärler.Köp täze bezeg materiallary, usullary we stilleri hem yzarlaýar we güýçli ösýär.Soňky ýyllarda iň meşhur bezeg materialy 'gaýa plita' emele geldi.Müňlerçe hojalyga gezek gelende bu hili material indiki tendensiýa bolar.Daş plastinka ýokary basyş bilen bir liste basylýan material bolany üçin, onuň gatylygy barada alada etmäň, sebäbi ýokary basyş bilen basylan material gaty berk we sahypanyň galyň düýbünde hem gaty ylmy talaplar bar, näçe galyň bolsa şonça gowy diýmeli däl, şonuň üçin satyn alanyňyzda öndürijiniň tekliplerine ynanyň, sebäbi olar iň hünärmen adamlar.