Kabinet basseýni

 • Elegant gara hammam çüýşesi bezegli “Lavabo” salle çüýşesi Matt keramiki stol ýokarky Waşbasin mermer myhmanhanasynyň sungat howdanlary

  Elegant gara hammam çüýşesi bezegli “Lavabo” salle çüýşesi Matt keramiki stol ýokarky Waşbasin mermer myhmanhanasynyň sungat howdanlary

  1990-njy ýyllaryň ahyrynda aşhana, hammam, diwar we pol birleşmek esasy akymyna öwrüldi, ýöne aşhanalarda we hammamlarda ulanylýan keramiki plitalaryň köpüsi reňk gabat geliş nukdaýnazaryndan we keramiki plitalaryň görnüşi we düzümi. kän üýtgemedi.Diňe birnäçe ösen kärhanalar diňe reňk üýtgemelerine bil baglap, keramiki plitalaryň dizaýnynda üstünlik gazanmagyň kyndygyna düşünip başladylar, şonuň üçin surat çekmek ýaly çeper özüne çekiji käbir gül bölekleri peýda bolup başlady.Täze asyrda keramiki plitkalar dizaýnda ýokary hilli böküş etdi we tebigata gaýdyp gelmek tutuş pudagyň mowzugyna öwrüldi.Bir tarapdan, gadymy kerpiçler ajaýyp şöhle saçýar;beýleki tarapdan, mozaika gaýdyp gelýär.Mozaika 1990-njy ýyllaryň ahyrynda meşhur bolupdy, ýöne indi nostalgiýa, janlylyk we durmuş äheňi bilen halanýar.

 • Badkamergootstenen keramiki hasaplaýjy ýokarky ýuwulýan basseýn sanitariýa enjamlary çeperçilik basseýnleri farfor hammam çüýşesi

  Badkamergootstenen keramiki hasaplaýjy ýokarky ýuwulýan basseýn sanitariýa enjamlary çeperçilik basseýnleri farfor hammam çüýşesi

  Keramiki sanitariýa önümleri ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň durmuşyna girip, Zhuang Sýu estetikasy bilen ykrar edilende, köp öndürijiler gözleg we gözleg işlerinde has yhlasly bolup, sarp edijileriň satyn almak islegini kanagatlandyrýarlar.Has takyk we peýdaly çig mal satyn almak üçin hünärmen dizaýn toparlaryny işe alýarlar.Müşderileriň gündelik ulanyş isleglerini has gowy kanagatlandyryp biljek önümler, has tygşytly dizaýn we gözleg we bazar islegine laýyk gelmek üçin gaýrat etmeýärler.Täze keramiki basseýniň dizaýny we ösüşi 3 aýa golaý wagt alar.Sarp edijiler tarapyndan giňden kabul edilip bilinjek täze önüm çykarylyp bilner.Vanna keramiki ýuwulýan basseýn, çalt täzelenýän tizlik we ýokary hilli talaplar bilen önümdir.Hiç hili bezeg nagyşlary we reňkleri bolmazdan, dizaýneriň umumy dizaýn derejesiniň synagydyr.Aýdylyşy ýaly, önüm näçe ýönekeý bolsa, innowasiýa dizaýny etmek şonça kyn.

 • Keramiki ýuwulýan basseýn diwary oturdylan çeper basseýn kwadrat ýuwulýan hajathana myhmanhana ýuwulýan gap

  Keramiki ýuwulýan basseýn diwary oturdylan çeper basseýn kwadrat ýuwulýan hajathana myhmanhana ýuwulýan gap

  Keramiki ýuwulýan basseýn diwaryna gurlan çeper howdan kwadrat ýuwulýan hajathana hajathana ýuwulýan gap, sanitariýa önümleriniň iň köp görnüşidir.Olaryň dürli şekilleri, dürli reňkleri, dürli önümçilik amallary we ş.m. Çaoçhouou, keramiki sanitariýa enjamlarynyň paýtagty hökmünde zawodymyzda 30 ýyl töweregi önümçilik tejribesi bar.Platformadaky howdan sanitariýa enjamlarynyň bir görnüşidir.Vanna otagynda ýüzüňi we eliňi ýuwmak üçin ulanylýan farfor howdany.Platforma basseýnini iki görnüşe bölmek bolar: platforma basseýni we platforma basseýni.Bu basseýniň özi däl, gurnamagyň tapawudy.Stoluň ýokarsyndan çykýan basseýn stoluň üstündäki basseýn diýilýär.

 • Vasque Marbre Noir Gaty ýerüsti farfor çüýşesi emeli daş şkafyň basseýn diwary aç hammamyň biderek goşa çüýşesi

  Vasque Marbre Noir Gaty ýerüsti farfor çüýşesi emeli daş şkafyň basseýn diwary aç hammamyň biderek goşa çüýşesi

  Kabinet basseýninde soňky ýyllarda gaty meşhur önüm bar we ýyllyk satuw mukdary taryhy ýokarydan has ýokary.Bu önüm taýýar önüm ýa-da ýarym taýýar önüm hökmünde satylyp bilner.Käbir kabinet basseýn öndürijileri ýa-da lomaý satyjylar, şkaf basseýni diýlip atlandyrylýan şkaf önümleriniň täze görnüşine has köp üns berip bilerler.Önümiň bu görnüşi üçin, daş plastinka materialy stoluň ýokarsy hökmünde ulanylýar, ýa-da gaýa plastinka stoluň üstündäki gaýa plastinka integral basseýn we ýuwulýan basseýn hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Sintirlenen daş diwar Lavabo Mural mermer biderek ýokarky basseýn emeli ýuwulýan basseýn şkaf keramiki hammam çüýşesi

  Sintirlenen daş diwar Lavabo Mural mermer biderek ýokarky basseýn emeli ýuwulýan basseýn şkaf keramiki hammam çüýşesi

  Bu önüm baglanyşygyny açanyňyzda, bu üýtgeşik, moda we ýokary derejeli önüm sizi özüne çekýär diýip hasaplaýaryn.Bu önümiň esasy çig maly gaýa plastinkadyr.Daş plastinka ýokary temperaturadan we ýokary basyşdan ýasalan materialdyr.Köp nagyşly paneller bar.Surfaceeriň üýtgeşik aýratynlyklary ýokary temperatura garşylygy, çyzylmagyna garşylyk we iýmitini zyýanly maddalar bolmazdan kesmek ukybydyr.Aboveokardaky nokatlar sarp edijiler tarapyndan gaty aladalanýar.Bu ugurlardaky özboluşlylygy sebäpli satuwlary gysga wagtyň içinde köpeldi.Sarp edijileriň satyn alýanlarynyň sany boýunça ulanylyşyny görmek kyn däl.

 • Inçe gyrasy Matt basseýn Ajaýyp keramiki hammam şkafynyň basseýni Wasçbecken Keramik Stolunyň ýokarky gara biderek çüýşesi

  Inçe gyrasy Matt basseýn Ajaýyp keramiki hammam şkafynyň basseýni Wasçbecken Keramik Stolunyň ýokarky gara biderek çüýşesi

  Kesişiniň galyňlygy 1,5 sm.Bu kategoriýadaky sarp edijileriň sany belli däl.Bu ýarym taýýar önüm bolansoň, satuwy üçin önümleriň doly toplumyny emele getirmek üçin daşky görnüşi hammam şkafy bilen gabat gelmelidir.Şonuň üçin şeýle önümlere mätäç hammam şkafyny öndüriji bolsaňyz, zawodymyza üns bermegiňizi haýyş edýäris.

 • “Lavamanos” daş çüýşeli keramiki gaty ýüzler

  “Lavamanos” daş çüýşeli keramiki gaty ýüzler

  Döwrebap bezeg pudagynyň çalt ösmegi bilen adamlaryň bezeg stiline, bezeg materiallaryna we bezeg önümlerine estetiki baha bermegi hem belli bir belentlige ýetdi.Beýleki tarapdan, daşky gurşawy goramak we uly gurşawda ýaşyl durnukly ösüş talaplary bezeg pudagy bilen hem ýakyn baglanyşyklydyr.Greenaşyl daşky gurşawy goramak materiallarynyň häzirki zaman bezeg materiallarynyň zerur ugry hökmünde ulanylmagy we daşky gurşawa zyýanly agaçdan ýasalan bezeg önümleriniň köpçüligi tarapyndan makullandy.

 • Dekal keramiki basseýn Gyzgyn önüm keramiki gap çüýşeli hammam şkaf basseýni

  Dekal keramiki basseýn Gyzgyn önüm keramiki gap çüýşeli hammam şkaf basseýni

  Hytaýyň keramiki hammamynyň paýtagty Çaohou, Hytaýyň günortasynda gülläp ösýän Guangdong welaýatynda ýerleşýär.Uzak önümçilik tejribesi bilen, dürli şekilli, reňk we funksiýa bilen dürli keramiki sanitariýa önümlerini öndürýäris.Lomaý satyjy ýa-da bölek satyjy bolsaňyz, bizi işewür hyzmatdaş hökmünde saýlamak, özara peýdaly we ýeňiş gazanýan netijeler bilen öňe gitmäge mümkinçilik berer.Keramiki sanitariýa önümlerinde keramiki ýuwulýan basseýn hakda gürleşeliň.Her hammamda elýeterli boljak bu önüm bilen tanyş däldigiňize ynanýaryn.Sansyz görnüşli çaphana nagyşlaryny ýasap bilýän senet önümi.

 • Ak keramiki gönüburçly gämi myhmanhanasy hammam çüýşesi

  Ak keramiki gönüburçly gämi myhmanhanasy hammam çüýşesi

  Keramiki ýuwulýan basseýn diwaryna gurlan çeper howdan kwadrat ýuwulýan hajathana hajathana ýuwulýan gap, sanitariýa önümleriniň iň köp görnüşidir.Olaryň dürli şekilleri, dürli reňkleri, dürli önümçilik amallary we ş.m. Çaoçhouou, keramiki sanitariýa enjamlarynyň paýtagty hökmünde zawodymyzda 30 ýyl töweregi önümçilik tejribesi bar.Platformadaky howdan sanitariýa enjamlarynyň bir görnüşidir.Vanna otagynda ýüzüňi we eliňi ýuwmak üçin ulanylýan farfor howdany.Platforma basseýnini iki görnüşe bölmek bolar: platforma basseýni we platforma basseýni.Bu basseýniň özi däl, gurnamagyň tapawudy.Stoluň ýokarsyndan çykýan basseýn stoluň üstündäki basseýn diýilýär.

 • Lavamanos daş çüýşeli keramiki gaty ýüzler Kabinet basseýni

  Lavamanos daş çüýşeli keramiki gaty ýüzler Kabinet basseýni

  Köp sanly keramiki ýuwulýan howdanlaryň arasynda köpugurly gabat gelýän adama öwrülen şkaf basseýni bar.Çaozhou Hytaýda meşhur keramiki paýtagt.Bu ýerdäki kabinet we basseýn öndürijileri azyndan 20-30 ýyl önümçilik tejribesi bolan uly.Bu öndürijiler Hytaýda şkaf we howdan önümçiliginiň üçden bir bölegini tutýar.Şkafyň basseýni ýarym taýýar önüm bolany üçin, ýygnamak stili gaty çeýe.Alýumin hammam şkafy ýa-da agaç hammam şkafy bilen gabat gelip ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan ýaýy gönüden-göni gurup bolýar.

 • Şkafyň basseýni Stoluň üstündäki ýuwulýan çüýşe gaty gaty üst

  Şkafyň basseýni Stoluň üstündäki ýuwulýan çüýşe gaty gaty üst

  Guangdong welaýatynyň Çaoçhououda iň uly howdan öndüriji hökmünde biziň howdan ýasamaga belli bir hukugymyz bar. Zawod 60000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 20 sany ýokary basyşly abraziw önümçilik liniýasyna eýedir.Zawod 24 sagat çalşyk ulgamyny ornaşdyrýar we şkaflaryň gündelik önümçiligi 2000-e ýetýär. Pressureokary basyşly galyndy önümçilik liniýasynyň artykmaçlyklary gysga galyplaýyş wagty, modeliň gatylygy we taýýar kabinetiň has gowy hili. zawodymyzdaky howdanlar önüm eltilmezden ozal azyndan üç sany hil barlagyndan geçmeli, birinjisi düwünçejigiň bedenini barlamak, ikinjisi ikinji ýokary gyzgynlykdan soň barlag, üçünjisi bolsa gözden geçirmek taýýar önüm gaplamasy.Productionokary önümçilik netijeliligi we ýokary hilli önümlerimiz bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe bolup, köp öndürijiler tarapyndan makullanýar.